Ο εγκεκριμένος νόμιμα καταχωρημένος δικαιούχος χρήσης, του e-shop εμπορίας προϊόντων που διακρίνονται από το νόμιμα κατοχυρωμένο Δ. Μυλωνά, δηλώνει ότι σέβεται την ιδιωτικότητα του καταναλωτή και ιδίως την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Εναρμονίστηκε πλήρως και ανεπιφύλακτα, με την αλλαγή νομοθεσίας επί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR), που καθόρισε με τον νέο υπ. αριθμ. 2016/679 Κανονισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση και ετέθη σε ισχύ και ήδη ολοκλήρωσε με συναίνεση, την ασφαλή συγκέντρωση αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Συγκεκριμένα έλαβε την πλήρη συγκατάθεση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, τα στοιχείων των οποίων κωδικοποίησε προς αποφυγή αναγνώρισης ταυτότητας (profiling). Επιπλέον – Αναλαμβάνει την υποχρέωση, να τηρεί την άνω διαδικασία και για τους νέους πελάτες της.

Ο εγκεκριμένος νόμιμα καταχωρημένος δικαιούχος χρήσης, του e-shop εμπορίας προϊόντων που διακρίνονται από το νόμιμα κατοχυρωμένο Δ. Μυλωνά, δηλώνει επίσης ανεπιφύλακτα ότι στο εξής συμμορφώνεται πλήρως στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR), ακόμα και όπως νομίμως αρμοδίως του προταθούν, τόσο από τον ίδιο και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που διαχειρίζονται για λογαριασμό του τα προσωπικά δεδομένα και δηλώνει ότι αυτές είναι οι αμέσως κατωτέρω:

             https://privacy.google.com/businesses/compliance

             https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation

             https://www.apifon.com/gdpr-consent-campaigns-en

             https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Με την αγορά από το famoushome.gr αποδέχεστε την εγγραφή σας στο newsletter.